De Dorpsraad

“Rijswijk en Giessen zijn toch eigenlijk één groot dorp?”

In 2007, toen Rijswijk en Giessen elk een eigen school, voetbal- en oranjevereniging hadden, is de Stichting Eén Giessen-Rijswijk opgericht. Wim Duizer, Kees van Tilborg, Johan Rochat, Dick van Vugt, Ad Swart en Jan de Pender hadden zitting in het eerste bestuur. De ondernemersvereniging heeft de eerste aanzet gegeven tot het vormen van de stichting. Duizer zei destijds: “De initiatiefnemers zien in dat alles op den duur grootschaliger wordt en dat het winkelcentrum in Rijswijk eindig is. Rijswijk en Giessen zijn toch eigenlijk één groot dorp? Maar het samenvoegen van beide kernen is een heel proces en mensen zullen eraan moeten wennen”

De Stichting had bij oprichting als visie twee aparte dorpen te laten samensmelten, met als hoofddoel een gezamenlijk, centraal gelegen centrum. Ruim tien jaar later kunnen we concluderen dat zij daarin succesvol is geweest. Er zijn prachtige centrumplannen voor Giessen en Rijswijk samen met winkels en woningen die gefaseerd zullen worden uitgevoerd. Naast het werk dat de Stichting in de afgelopen jaren heeft verricht zijn tevens de nieuwe Brede School De Parel, voetbalvereniging GRC 14 en Oranjevereniging Giessen-Rijswijk ontstaan. Het bestuur van de Dorpsraad is maar wat trots op al deze feiten en zal verdere samengang graag begeleiden en stimuleren.

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Corine van Oudheusden, 54 jaar. Ik ben een geboren en getogen “Rijzikse” maar woon inmiddels al 25 jaar tot volle tevredenheid met mijn oer-Giessense man in Giessen. Momenteel werk ik nog als ambtenaar in de gemeente Aalburg maar dat is uiteraard vanaf 1 januari 2019 niet meer zo. Er is een

plekje voor mij in de gemeente Altena gepland waar ik op dit moment nog over nadenk.
Omdat ik het belangrijk vind, dat “mijn” dorpen leefbaar blijven heb ik ja gezegd op de vraag, of ik deel wilde gaan nemen aan de Dorpsraad. Hierbij denk ik, dat het belangrijk is dat we laagdrempelig zijn. Heeft u een vraag of een opmerking over één van onze mooie dorpen, kom gerust naar ons toe! En natuurlijk kan niet elke individuele vraag ingewilligd worden maar met elkaar willen wij proberen de leefbaarheid goed te krijgen en zeker ook goed te houden! Zullen we zeggen: “tot ziens”?

Ik ben Bert den Hartog, 49 jaar en woon met ons gezin in Rijswijk. Ik het altijd belangrijk gevonden om maatschappelijk een steentje bij te dragen. De afgelopen jaren heb ik dat mogen doen in diverse bestuurlijke functies voor De Zilvermeeuw, Hervormde Gemeente Giessen, Willem van Oranje College en Team Altena. Daarnaast ben ik regelmatig hardlopend of fietsend te vinden in de prachtige omgeving die onze gemeente rijk is. De reden waarom ik participeer is ervoor te zorgen dat de Dorpsraad gehoord wordt daar waar beslissingen worden genomen over onze dorpen. Ik heb in veel plaatsen gewoond en weet wat het betekent als er geen of weinig voorzieningen meer zijn, huizenbouw ontbreekt, jongeren wegtrekken en verenigingsleven afneemt. Ik voel me erg thuis in Giessen en Rijswijk en wil me inspannen voor de leefbaarheid in onze dorpen.
Mijn naam is Hank van Helden, ik ben 58 jaar, geboren en getogen in Rijswijk en heb een onderneming op industrieterrein De Rietdijk in Giessen. Al jaren lang heb ik diverse functies bekleed die te maken hebben met het kerkelijke, sociale en ondernemingsleven binnen onze dorpen. Vrijwel iedere dag fiets ik door beide dorpen naar mijn werk en zie dan onder andere een stuk kwetsbaarheid; hoe behouden we onze voorzieningen en de eigenheid van onze dorpen als het vanaf 2019 één Altena wordt? 
Ook heb ik door verstandige samenwerking mooie dingen zien ontstaan zoals brede school De Parel, de prachtige sportaccommodatie van GRC’14 en de nu nog lege ruimte waar de centrumplannen met winkels en woningen zullen worden ontwikkeld. Vanwege mijn bezigheden ontmoet ik veel mensen en ik wil mij graag inzetten om samen te werken voor de leefbaarheid, de gemeenschap en de voorzieningen van Giessen en Rijswijk.
Ik ben Joost-Jan van der Nat, 39 jaar, woonachtig in Woudrichem, maar opgegroeid in Rijswijk, waar ik een assurantie- en administratiekantoor heb overgenomen van mijn vader. Het is leuk om terug te denken aan de tijd dat ik naar school ging en te beseffen wat er in al die jaren allemaal kan veranderen. Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn als persoon, maar ook als ondernemer. Zo kun je mij ook vinden in het bestuur van Ondernemersvereniging Den Alm en in de collectieve beveiliging van het industrieterrein in Giessen (een goed voorbeeld van een jaren lopend project dat uiteindelijk enthousiast gedragen is door de betrokken ondernemers). Met onze inzet voor de Dorpsraad kunnen we er dan ook voor zorgen dat we met elkaar bouwen aan een nog mooier Giessen en Rijswijk.
Mijn naam is Dinand Kraaij en ik ben 39. De meeste mensen zullen mij kennen van de Spar in Rijswijk. Als echte Aelse ben ik misschien een vreemde eend in de bijt in een Dorpsraad voor Giessen-Rijswijk, maar met een vrouw uit Giessen en een supermarkt in Rijswijk ben ik toch erg verbonden met de dorpen. In de winkel hoor ik wat er in de dorpen leeft en ben ik voor veel mensen een luisterend oor. Ik vind het erg leuk om mensen te helpen en daarom heb ik de uitnodiging om in het bestuur van de Dorpsraad plaats te nemen graag aangenomen, ook omdat ik het erg belangrijk vind om iets terug te doen voor de dorpen. Door mijn betrokkenheid bij het centrumplan en de ondernemersvereniging ben ik goed op de hoogte wat er voor de bedrijven speelt.
Ik ben Gijs van Boggelen, 55 jaar, geboren, opgegroeid en nog steeds woonachtig in Giessen. Vele zullen mij kennen of herkennen via het verenigingsleven
Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds lid van diverse verenigingen waarbij ik ook bestuurlijke functies heb gehad. De huidige woon- en leefomstandigheden in Giessen / Rijswijk acht ik prima en dat willen we graag behouden en waar nodig zelfs verbeteren. Om dit te realiseren is een dorpsraad nodig die als stem en ondersteuning acteert voor de dorpsgenoten van Giessen en Rijswijk, de brug en spreekbuis van de bewoners met de bestuurders van gemeente Altena. Op deze manier maken we een kans van slagen om de wensen van onze mooie dorpen te bewerkstelligen. Mijn interesse gaat vooral uit naar het verenigingsleven met als speerpunt sporthal De Jager. Het mooie werk van Stichting 1GR verdient een prima opvolger, daarom gaan we verder als dorpsraad om, samen met u, het beste ervan te maken voor de toekomst van Giessen-Rijswijk.
Ik ben Corina Buizer, 36 jaar en woonachtig in Giessen. Ik ben getrouwd met Wilfred Buizer. Ik werk al vele jaren met veel plezier in de zorg, op dit moment op de afdeling neurologie in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem.
Toen de vraag kwam of ik in de Dorpsraad wilde vond ik dit een moeilijke keuze, vooral omdat ik nooit een bestuurlijke functie heb gehad, terwijl dit niet het geval is voor de meeste van mijn collega-bestuursleden. Toch heb ik de de stap genomen en ik hoop dat ik iets kan betekenen voor de gemeenschap Giessen-Rijswijk, met name op het gebied van zorg.

DRAAGVLAK

De Dorpsraad Giessen-Rijswijk is gesprekspartner van de gemeente en spreekbuis voor de bewoners en vormt dus een belangrijke schakel tussen dorpen en gemeente. De Dorpsraad adviseert de gemeente (gevraagd en ongevraagd) over zaken die de leefbaarheid en toekomst van de dorpen aangaan. Als gesprekspartner van de gemeente zullen op deze manier zoveel mogelijk de specifieke mening en wensen van de leefgemeenschap worden ingebracht.

Hank van Helden: “Als Dorpsraad is het onze taak de ogen en oren van de samenleving te zijn. De inwoners moeten zich realiseren dat wij ons inzetten voor de kwaliteit van het leven in Giessen-Rijswijk, we gaan voor de samenleving! Wij behartigen de algemene belangen van de leefgemeenschap. Wij moeten de leefgemeenschap (gaan) kennen. Soms zullen we om een mening vragen, het moet tweerichtingsverkeer worden.”

Hank ziet de positie van de Dorpsraad als een dienende rol, altijd actief ten dienste van de inwoners. Hij realiseert zich dat de bekendheid van de Dorpsraad moet groeien. Via een website en Facebook zal geprobeerd worden om informatie naar buiten te brengen en ook via De Koppelaar. Tevens zal er minimaal één keer per jaar een informatieavond voor bewoners worden gehouden. “We willen middenin de gemeenschap staan en kunnen een belangrijke rol spelen bij het bepalen van onze leefomgeving.” Voor het goed functioneren van de Dorpsraad is het belangrijk dat er voldoende draagvlak vanuit de samenleving ontstaat en hier zal veel energie in worden gestoken. In een later stadium zal ook nog worden bekeken of een stichting de juiste organisatievorm is voor de Dorpsraad”

PROJECTEN

Er loopt al een flink aantal projecten en daarmee heeft de Dorpsraad een vliegende start gemaakt. De Dorpsraad praat bijvoorbeeld met de gemeente, mogelijke initiatiefnemers en gebruikers over de functie en exploitatie van de Nijenburcht en sporthal De Jager. Met de gemeente lopen gesprekken over de toekomst van de begraafplaats aan de Veldweg in Rijswijk. Uiteraard blijft de Dorpsraad nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de centrumplannen met winkels en woningen in Giessen en Rijswijk.

LOKALE DEMOCRATIE

In samenwerking met de provincie Noord-Brabant zijn de gemeenten Woudrichem, Werkendam en Aalburg momenteel in beeld aan het brengen op welke manier de nieuwe gemeente Altena invulling zou kunnen gaan geven aan het actuele begrip lokale democratie. Hiervoor is het project ‘Lokale democratie en overheidsparticipatie ten behoeve van de nieuw te vormen gemeente Altena’ gestart. De bedoeling van dit project is om in kaart te brengen hoe de samenwerking tussen de gemeentes en de inwoners nu is geregeld en hoe dit in de dagelijkse praktijk werkt.

Hieruit volgt een advies richting gemeente Altena hoe de Dorpsraden het best kunnen worden geïmplementeerd. Het project wordt uitgevoerd door Stef de Vreede namens de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB), waar hij projectleider lokale democratie is.

GEMEENTE

In de communicatie met de gemeente maakt de Dorpsraad dankbaar gebruik van de structuur die in de afgelopen jaren door Stichting Eén Giessen-Rijswijk en de gemeente is ontstaan. Hank is van mening dat deze nu op een unieke manier plaatsvindt. “We hebben al een paar keer met de burgemeester gesproken en om de zes weken zitten we om de tafel met wethouder Bergsma. Je kunt dankzij deze korte lijnen makkelijk anticiperen, maar het vraagt ook verantwoordelijkheid. We hopen dat deze goede samenwerking blijft bestaan ook als de nieuw te vormen gemeente Altena straks een feit is.”
Een belangrijke vraag is: hoe krijg je voor elkaar dat de overheid en de inwoners gewoon, met elkaar, kunnen praten over de leefbaarheid van de dorpen?

De Dorpsraad praat met de gemeente namens de leefgemeenschap en daarmee worden ook de beleidsmakers gediend. Voor hen is het belangrijk dat ze horen wat er leeft in de samenleving. Op basis van respect en vertrouwen worden wederzijdse afspraken gemaakt.
Natuurlijk moet er vooruit gekeken worden: Welk toekomstbeeld hebben we voor onze dorpen? Hoe denk je dat het er in 2030 uitziet? “Beleid maken is vooruitzien en er vroeg bij zijn. Het centrumplan is ook tien jaar geleden gestart. Het beleid wordt vanaf volgend jaar gemaakt door de gemeente Altena, maar wij praten graag mee als het over de dorpen Giessen en Rijswijk gaat”, aldus voorzitter Hank van Helden

WERKGROEP

Het bestuur van de Dorpsraad kan onmogelijk alles oppakken. Er zullen situaties ontstaan waarbij gezocht zal worden naar lokale deskundigheid: Giessenaren of Rijswijkers met specifieke kennis. Zij zullen dan worden gevraagd om de Dorpsraad betreffende een bepaald onderwerp of project van informatie te voorzien. Mogelijk zouden ze verzocht kunnen worden om in een werkgroep zitting te nemen.

Mede door de begrippen lokale democratie en overheidsparticipatie, die bij de overheid een steeds belangrijkere rol gaan spelen, hebben we als leefgemeenschap wel degelijk invloed op het beleid. Als de leefgemeenschap, de dorpsraad en de gemeente goed samenwerken zijn er mooie dingen mogelijk. Laten we ons daar samen voor inspannen en doe mee als er een beroep op u wordt gedaan. Iedereen woont tenslotte graag in een dorp waar het goed toeven is en de voorzieningen op peil zijn.